ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός και Στόχος του Ομίλου είναι:

(α) Η ανάπτυξη και βελτίωση της φυλής του Κρητικού Λαγωνικού σε όλα τα επίπεδα
(β) Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμών που αφορούν διαγωνισμούς μορφολογίας και εργασίας σκύλων κάτω από τις διεθνείς προδιαγραφές της FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (F.C.I.).
(γ) Η σύνταξη εργασιακού προτύπου (δ)καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που έχει ως στόχο τη βελτίωση, σταθεροποίηση, ανάπτυξη, διάδοση και αξιολόγηση της φυλής καθώς επίσης την ενίσχυση της επιλογής και της εκτροφής αυτής.

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί του Ομίλου επιτυγχάνονται:

(α) Με την σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ομίλου, που θα εγκριθεί με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων Τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.
(β) Με την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και έκδοση ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού για την πλήρη ενημέρωση των μελών του Ομίλου και γενικότερα του κοινού.
(γ) Με την διοργάνωση κυνοφιλικών εκδηλώσεων για αξιολόγηση γεννητόρων και κουταβιών σε όλα τα επίπεδα.
(δ) Με κάθε νόμιμο τρόπο που θα βοηθήσει στην εργασιακή και μορφολογική αναβάθμιση της φυλής.
(ε) Με την συνεργασία του με άλλα συναφή κυνοφιλικά μη κερδοσκοπικά σωματεία.

© 2014 Cretan Dog. All rights reserved.